Providing valuable tools to measure, improve and maintain service standards


59club was established in 2007 and is now a market leader providing bespoke mystery shopper performance measurement programs for the Golf, Leisure, Spa, Events, F&B and Hotel Industries. 59club has opened an office in Bangkok in 2018; 59clubAsia to provide the industry leading services of 59club to the Asian region.

The founder of the company, Simon Wordsworth, has a wealth of experience having worked in the sector for many years at one of the worlds’ most renowned Golf and Leisure resorts. At the heart of our operations is an established and dedicated team of professionals who all bring a vast amount of experience from the Golf, Leisure & Events industry, most of whom have worked at Senior Management or Directorship level. This knowledge allows for a true understanding of your business needs and the difference customer service excellence can make to your reputation.


Our Objective

The ultimate objective of 59club Asia is to provide venues with valuable management tools to measure, improve and then maintain standards of customer service, in turn increasing visitor and member retention. The end result being a boost to customer satisfaction, revenues and profits.

A recent study showed that nearly 90% of customers are dissatisfied with the levels of service they receive in the Golf & Leisure industries. Further statistics indicate that most of these customers would gladly pay to play or join another golf/leisure club that provided better levels of customer service, even if the facilities were not as good.

This proves that customer service has to be at the forefront of a venues strategy in conducting business.


"No Customers = No Business"

Venues should not only concentrate on meeting their customers’ needs, but try at every opportunity to exceed them. In today’s world, competition is harder than ever and if your club is failing to deliver, there are many more companies out there who are ready to fill your void. Once you lose a customer to poor service, they are likely never to return.

This is why 59club was created. It’s the only Golf, Leisure & Hospitality specific benchmarking tool in the industry that allows you to not only analyse your own club’s service standards, but also compare your results to the industry standard, elite performing clubs and competitor venues of your choice, a great way to measure how well you are performing in the market.

"Can you afford not to know how good or bad you are? Your competitors will already know!"เรามอบเครื่องมืออันมีคุณค่าในการวัดผล พัฒนา และรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ


บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 และเป็นผู้นําในการจัดหาลูกค้าปริศนาเพื่อวัดผลการให้บริการสําหรับ ธุรกิจกอล์ฟ ท่องเที่ยว สปา กิจกรรมสันทนาการ ร้านอาหาร และโรงแรม บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับได้มาเปิดตัวในทวีปเอเชีย ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้บริการระดับชั้นนำของโลกกับสนามกอล์ฟในทวีปเอเชีย และใช้ชื่อว่า บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย

คุณไซม่อน เวิร์ดส์เวิร์ท ผู้ก่อตั้งบริษัทมีประสบการณ์มากมายในการทํางานในธุรกิจนี้เป็นเวลาหลายปีในสนาม กอล์ฟ และธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนําของโลก หัวใจสําคัญของการดําเนินงานของบริษัท ฯ เราคือทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการ ยอมรับและอุทิศตนเพื่อนําประสบการณ์อันยาวนานจากธุรกิจกอล์ฟ ท่องเที่ยวและกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งส่วน ใหญ่ทํางานในระดับผู้บริหารอาวุโสหรือผู้อํานวยการ ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการทางธุรกิจของ คุณได้อย่างแท้จริงและความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้าที่แตกต่างกันสามารถสร้างชื่อเสียงของคุณได้

ผู้ก่อตั้งบริษัท ฯ นาย ไซม่อน เวิร์ดส์เวิร์ท ผู้ซึ่งมีประสบการณ์มากมายและทํางานในภาคธุรกิจกอล์ฟ โรงแรม และ ธุรกิจสันทนาการระดับโลกมาเป็นเวลาหลายปี ได้กล่าวไว้ว่าหัวใจสําคัญของการดําเนินงานของเราคือทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับและอุทิศตนเพื่อนําประสบการณ์อันยาวนานจากธุรกิจกอล์ฟ ท่องเที่ยวและกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งส่วน ใหญ่ทํางานในระดับผู้บริหารอาวุโสหรือผู้อํานวยการ ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการทางธุรกิจของ คุณได้อย่างแท้จริงและความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้าที่แตกต่างสามารถสร้างชื่อเสียงของคุณให้เป็นที่เลื่องลือ


จุดประสงค์และเป้าหมายของเรา

วัตถุประสงค์ของเรา

เป้าหมายสูงสุดของบริษัท ฯ เราคือ การมอบการวัดผลเพื่อพัฒนาและรักษามาตรฐานการบริการลูกค้าให้แก่สนามกอล์ฟและลูกค้าทุกคนของเรา ในทางกลับกัน ลูกค้าของเราจะสามารถเพิ่มการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้า และเพิ่มความแน่นอนในการต่ออายุสมาชิก อีกนัยหนึ่ง เพื่อลูกค้าของเราได้เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพิ่มแนวโน้มในการใช้จ่าย และในที่สุดเพิ่มพูนรายได้ และผลกําไร

การศึกษาล่าสุดพบว่าเกือบ 90% ของลูกค้าไม่พอใจกับระดับการบริการที่พวกเขาได้รับในธุรกิจกอล์ฟและ ธุรกิจกิจกรรมสันทนาการ นอกจากนั้น ยังมีสถิติที่ระบุว่าลูกค้าส่วนใหญ่เหล่านี้ยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเล่นกอล์ฟ หรือสมัครเป็นสมาชิกที่สนามกอล์ฟหรือสปอร์ตคลับที่ให้การบริการลูกค้าได้ดีกว่า ถึงแม้ว่าสิ่งอํานวยความสะดวกจะไม่ดีเทียบเท่าก็ตาม

จากสถิติข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าการบริการลูกค้ามีความสำคัญมาก และสนามกอล์ฟควรจะให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการเป็นอันดับต้น ๆ ในการวางแผนดำเนินธุรกิจ


"ไม่มีลูกค้า เท่ากับว่า ไม่เกิดการทำธุรกิจ"

ไม่ใช่เพียงแต่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านั้น สนามกอล์ฟควรพยายามสร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหมายทุกครั้งที่มีโอกาส ในโลกปัจจุบัน การแข่งขันในธุรกิจมีสูงมาก และหากธุรกิจของคุณไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ ในตลาดยังมีธุรกิจอื่น ๆ อีกหลายแห่งที่พร้อมจะมาแทนที่ธุรกิจของคุณ เมื่อคุณสูญเสียลูกค้าไปเพราะบริการที่ไม่ดี ลูกค้าเหล่านั้นก็จะไม่กลับมาหาคุณอีก

นี่คือเหตุผลที่เราจัดตั้งบริษัท ฯ ขึ้นมา เราเป็นเพียงบริษัทเดียวที่มีเครื่องมือในการวัดมาตรฐานโดยเฉพาะในธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจการสันทนาการ สปอร์ตคลับและโรงแรม โปรแกรมของเราไม่เพียงแต่ให้คุณสามารถวิเคราะห์ระดับมาตรฐานการบริการภายในของธุรกิจของคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถให้คุณเปรียบเทียบมาตรฐานการบริการภายในของธุรกิจของคุณเองกับมาตรฐานของคู่แข่งทั่วโลก หรือกับคู่แข่งที่คุณเลือก ซึ่งนับเป็นวิธีการวัดผลที่ยอดเยี่ยมเพื่อดูว่าธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรในวงการธุรกิจเดียวกัน

"คุณยอมที่จะไม่ทราบว่าธุรกิจของคุณมีมารตฐานการบริการดีหรือไม่ได้อย่างไร ในขณะที่คุณมีคู่แข่งทางธุรกิจอีกมากมาย"